• İlke ve Değerlerimiz – Altın Kurallarımız
   1- istec’linin Misyon ve Vizyonu : istec Eğitim Kurumları misyonel olarak ulusal, evrensel ,çağdaş etik ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim yapan bir kurumdur. istec vizyonel olarak öğrencilerini bilişsel-duyuşsal ve bedensel açıdan bir bütün olarak geliştirmek; Öğrencimizi çağdaş değerlerle donatmak, bir ileri seviye eğitim kurumuna ve yaşama hazırlamaktır. Öğrencilerin eğitim süreci sonunda sevgi ve saygı dolu, özgüvenli, mutlu ve etik normlara sahip, başarılı bireyler olması esastır.2- istec’li Çağdaş ve Atatürkçü’dür. : istec’li, Atatürk’ün deyişi ile ‘Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde’ onun ilke ve devrimlerini yaşatmayı, ‘muhassır uygarlık düzeyinin üzerine çıkmayı’ her zaman amaç edinir. Edindiğimiz amaç; öğrencimizi değerleri olan, düşünce, anlayış ve gereklere ulaşmak olarak algılar.

   3- istec’li Evrenseldir. : istec’li öğrencilerinin anadilleri dışında başka dilleri de bilmelerini; gelişen ve değişen teknolojiyi tanımalarını, kullanmalarını, evrensel değerlere sahip olmalarını, dünya ile iletişim kurmalarını hedefler.

   4- istec Öğrenci Merkezlidir. Öğrenci, öğretim ve eğitim görmek üzere kültüre ve onun öğretmenlerinin rehberliğine güvenerek teslim edilmiş bir değerdir, Öğrencimizi hak ve ödevleri olan özel bir ‘birey’ kabul etmek esastır. Her zaman ‘öğrenci merkezli eğitim-öğretim’ ilkesiyle hareket etmek birinci temel ilkemizdir.

   5- istec Çok Yönlülükten Yanadır. istec; öğrencilerin zeka ve öğrenme yeteneklerine; bireysel ve toplumsal gereksinimlerine göre, eğitimin çok yönlü ve esnek bir süreç olarak yürütülmesi gereğine inanır. Her konuda farklı görüş ve düşüncelere açıktır. Karşı düşünceyi demokratik bir yaklaşımla dinleme ve eleştirme anlayışına sahiptir.

   6- istec’li Üretkenliğe Önem Verir. istec’li, bilginin yalnızca kazanılmasını değil özümlenmesini, problem çözme amaçlı kullanılmasını ve bilginin öğrenci tarafından yeniden üretilmesini amaçlar.

   7- istec’li İnovasyondan Yanadır.. istec’li ilerici ve daima geliştirici, değer katan bir yenilik ve değişim arayışı, eğitimin her basamağında temel felsefedir.

   8- istec’li Vizyoner Liderdir. istec’li okul müdürleri, müdür yardımcıları, bölüm başkanları ve tüm öğretmenler okul vizyonunu özümsemiş uzmanlardır. Yöneticiler ve öğretmenler, paylaşılmış kurumsal değerler çerçevesinde, model olan, yol gösteren, destek veren sorumlu bir liderlik anlayışına sahiptir.

   9- istec Öğrenme Merkezli Eğitimden Yanadır. istec’li eğitim-öğretim etkinliklerinde odak nokta olarak ‘öğrenme’ ‘yaşam boyu öğrenme’ ilkesini temel alır. Öğreticiler de bu anlamda birer, ‘öğrenen’ olduğunu unutmazlar. Öğrenme-öğretme eyleminin dayatma ile değil, yaşamın doğal bir parçası olarak coşku ile gerçekleşmesini hedefler.

   10- istec’li Bütüncül Bir Eğitim Anlayışına Sahiptir. istec’li , eğitim-öğretim faaliyetlerinde insanın, toplumun, dünyanın bir bütün olduğuna,plan ve programların birbirinden ayrılmaz olduğuna inanır. Bu nedenle kendi alanı dışındaki ders ve konularla da yakından ilgilidir. Eğitimde fen bilimleri, anadil ve yabancı dilin, matematik, sosyal ve kültürel derslerin, dil, sanat ve sporun, kültürün, zihinsel ve bedensel gelişimin birbirini tamamladığına inanır, disiplinler arası iletişime ve işbirliğine önem verir.

   11- istec’li Kalite Yönelimlidir. istec’li yöneticiler, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımız kalite bilincine önem verirler. Bizler için kalite, öğrencinin yüksek akademik başarısı, mesleğe ve yaşama hazırlanmasında yetkinlik ve eğitim niteliğinde yenilikçi yaklaşım; misyon ve vizyona ulaşma çabasında kararlılık; liderlik, takım çalışması ve işbirliği, özdenetim, kendini geliştirmede öncülük demektir.

   12- istec’li Teknolojiye Önem Verir. istec’li yeni ve çağdaş teknolojileri eğitim-öğretimde kullandırmaya önem verir. Teknolojinin sağlam bir kültür, felsefe ve etikle iç içe olmasına özen gösterir. Tek başına teknolojiyi yücelterek bir mit haline getirmez, daha çok vizyon ve misyona ulaşmada bir araç olarak görür.

   13- istec’li Süreklilik Yönelimlidir. istec’li , eğitim-öğretim uygulamalarında ilke ve değerlerin ışığında istikrarlı bir gelişim için sürekliliğin gerekli olduğu bilincindedir.Her zaman onları gerçekleştirmek için çalışır; sınıfın içinde ya da dışında her olanağı bir fırsata dönüştürür.

   14- istec’li Düşünce ve İnançlara Saygılıdır. istec’li, farklı düşüncelerin ifade edilmesine fırsat verir ve bunu doğal bir hak sayar. Düşünce ve inanç özgürlüğündeki sınır, diğer insanların hak ve özgürlükleri, evrensel insan hakları, ulusal varlık ve bütünlüğümüz, bilim ve aklın çizdiği çerçeve, Atatürk ilke ve devrimleridir.

   15- istec’li Eğitilenleri Dinler. istec’li, eğitimde tek boyutlu bir yönlendirme yerine, eğitilenlerin gereksinimlerini dikkate alır, görüş ve düşüncelerini dinler. Onların merak, ilgi, soru ve sorunlarına duyarlıdır. Destek olurken, nasihate değil örnek olmaya , değer verip bu bilinçle hareket eder.

   16- istec Bireyin Yeteneğine Önem Verir. istec’li bireyin doğuştan gelen birçok yetenekle donanmış olduğunu ve bu gücün ortaya çıkarılması için gerekli olanakları destekler. Özel beceri ve yetenek sahibi öğrencileri keşfedecek ve geliştirecek olan ilgiyi göstermeyi doğal görevi sayar.

   17- istec’li Katılımcılığı Destekler. istec’li , sınıf ortamından başlayarak, okulun her biriminde; eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili tüm çalışma ve etkinliklerde katılımcıdır. Katılımcılığı, birlikte başarma ve başarıyı paylaşma düşüncesinin yaşama geçirilmesi olarak destekler, bu konuda önder olur.

   18- istec’li Üç Temel Dilde Yüksek Başarıyı Hedefler. istec’li eğitimde üç temel dil olan anadili, matematik dili ve yabancı dili öğrenme ve gelişmede üç anahtar olduğunu bilir. Çağdaş, verimli ve etkin bir eğitim için özellikle üst düzeyde bir anadil bilgisi, bilinç ve yetkinliğin kazanılmasını önkoşul sayar. Bu üç dilin bilgiye, bilime ve yaşama uzanan yolda anahtar değerinde olduğu bilinciyle hareket eder, yüksek akademik başarıyı hedefler.

   19- istec’li Gerçeğe Ulaşmayı Hedefler. istec’li saplantı ve önyargılardan kurtularak; bilimsel düşünceye, akıl ve bilgiye dayalı; sağlıklı düşünme anlayışı ile ulaşabileceğinin mümkün olduğuna inanır Her koşulda hedef nesnel ve bilimseldr. Yanlışı, bu ölçüte dayalı doğruyla; gerçek dışını gerçekle aşar.

   20- istec’li Doğa ve Çevreye Duyarlıdır. istec’li , doğal ve toplumsal çevrenin, ekolojik, kültürel ve tarihsel değerlerin önemini bilir Öğrencilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde insana, dünyaya ve doğal çevrelerine duyarlı olmalarını sağlayacak önlemleri alır, projeler üretir, örnek ve öncü bir rol üstlenir.

   21- istec’li Süreç ve Sonuç odaklıdır. istec’li , eğitimin birbirini izleyen, etkileyen, tamamlayan ve bütünleyen, tesadüften uzak, planlı, bilinçli ve kesintisiz iş ve işlemlerden oluşan bir süreç olduğunu bilir. Arzu edilen verim ve ürüne böyle bir süreç yaklaşımı ile ulaşılacağını bilir ve hedefe odaklanır.

   22- istec’li Sağlam Karakterlidir. istec’li , sağlam, tutarlı, iyi bir yurttaş olmanın örneğidir. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, evrensel değerlerle donanmış sağlam karakterli kişiler olarak yetişmelerini amaçlar.

   23- istec’li Öz Değerlendirmeye Önem Verir. istec’li, eğitimsel ve yönetsel çalışmaların her basamağında eğitimci olarak önce kendinden başlayan bir öz değerlendirme bilincine sahiptir. Eğitimciler öğrencilerimize bu konuda model olup onların öz değerlendirme tutumunun gelişmesine yardımcı olur.

   24- istec’li Estetik Duyarlılık Sahibidir. istec’li kendi yaşamında sanatsal faaliyetlerinde estetik hazlara yer verir.

   25- istec’li Barış Yanlısıdır. istec’li, barışın kendisi, kurumu ve çevresinden başlayarak yurtta ve dünyada yerleşmesini, sorunların bu yolla çözümlenmesini ilke sayar. İlişki ve iletişimde dinleme, anlama ve anlayış geliştirmeye önem verir; insanları yakınlaştırıcı ve paylaşımcı olmaya teşvik eder. Barışçılığın, özgür, mutlu ve güçlü bir yaşama kaynaklık eden tutum ve yaklaşımların çıkış noktası olduğunu bilir, bu bilinç ve tutumun yaygınlaşmasına çaba gösterir.

   26- istec’li birey olmayı ve toplumsal bilinç kazanmayı önemser. istec’li, her insanın farklı, özel hakları olan birer birey olduğunu benimser. Bunu sağlarken birey olmayı ‘bencil’ olmakla karıştırmaz. Toplumsal bilinç ve yararın gözetilmesini her eylemde sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmaz. Toplumun dinamik bir parçası olarak toplumsal kültürün ve değerlerin yaşatılması ve geliştirilmesine çaba gösterir.

   27- istec’li Anayasasını Özümsemiştir. istec’li , bu anayasada tanımlanan tüm kurumsal ve bireysel değer ve amaçlarla bütünleşmeye, her zaman öğrencilerimizi dikkate almaya özen gösterir. Bu konuda kurum içinde ve dışında olumlu bir lider kimliği ile yer almaya, kendisine, çevresine, kuruma ve topluma değer katmaya öncü olur. istec’li olmaktan kıvanç ve mutluluk duyar.