STEAM

Blog Image

STEAM Nedir ;

ABD de STEM ("Science, Technology, Engineering, Mathematics"); Almanya’da ise MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik); benzer adlarıyla ile yenilikçi bu eğitim metodu kurgulanmıştır.

Öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini çözerken doğal olarak Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik alanlarını birlikte kullanmalarını gerektiren bir eğitim yaklaşımıdır. STEM; geleceğin mimar, mühendis, ressam ve bilim insanları gibi 21. yy’la harmanlanmış, dijital çağın ihtiyacı olan iş gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Son birkaç yıl içinde STEM+A veya STEAM olarak, Art yani Sanat alanını da kapsamaya başlamıştır.

STEAM zorunluluğunun ortaya çıkmasında iş dünyasının, Amerikalı mühendis ve işçilerde istedikleri kaliteyi bulamaması, iş dünyasının eğitime karşı ilgisini arttırmış ve iş dünyasının birçok rapor yayınlamasına neden olmuştur. Bu raporlar Amerikan işgücünün kalitesini arttırmak, Amerika’nın bilim ve teknoloji alanındaki Rönesans’ı daha da ileriye taşıyacak bir işgücü yetiştirmek için okullara baskı yapmaya başlamıştır. Bu raporların içeriği ve verdikleri mesaj, eğitimi felsefi bir çerçeveden çıkarıp; teknik bilgi ve beceriler veren, öğrencileri gerçek hayata hazırlayan, modern iş hayatının gereksinimlerine/becerilerine öncelik veren bir yaklaşım sergilemişlerdir.

Özellikle son 10 yılda dünya genelinde ilk olarak STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) olarak tanınan ve birçok ülkede hayata geçirilen ve eğitimi destekleyen başarılı bir programdır.

Steam Odaklı Eğitim

istec ailesi olarak ; STEAM ODAKLI İSTEC Eğitim Metodu (SOfistec) çerçevesinde mühendislik bakış açısının inovatif yaratıcılığı tetiklediğine inanarak bir Sağlık Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Havacılık ve Uzay lisesi veya Tarım lisesi gibi liselerimiz var. Lakin çok önemli bir jeopolitik öneme haiz ülkemiz için neden tasarımcı, mucit karakterli, genç dâhilerin hayal güçlerinin erken yaşta en güçlü olduğu dönemlerinde okuyabileceği temel 3D tasarım; Matematiksel modelleme; Algoritma ve Arduino Robotik kodlama gibi seçmeli temel mühendislik derslerinin de fen lisesi müfredatına ek okutulabileceği Mühendislik Fen Lisesi kavramı yoktu. Bu vahim eksiği fark eden İSTEC ailesi derhal MFL Mühendislik Fen Lisesi adını Türk Patent ve Marka kurumuna marka tescillendirmesini yapmıştır. MFL; STEAM eğitiminin olmazsa olması düşünülebilecek bir okul standardıdır.

STEAM Odaklı Eğitim Metodunun (SOfistec ) Başlıca Hedefleri:

  • SOfistec Fen, matematik, teknoloji ve mühendisliğin ilk, orta, lise ve yükseköğretimde birbirlerini kapsayacak bir biçimde öğretilmesini,
  • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, temel hak olarak tüm eğitim kurumlarında kız ve erkek ayrımı yapmaksızın, yetişmekte olan kuşakların öğrenim görmesini sağlamayı,
  • STEM eğitim modeli, ekonomik olarak ilerlemeyi, bilgi ve bilişim çağını yakalamış yaratıcı liderler yetiştirmeyi,
  • Toplumda dezavantajlı görülen kız çocuklarında farkındalık yaratmak onların bu alanda ilgisini artırmayı ve bu alanda meslek seçimine katkıda bulunmayı,
  • Öğrencilere, öğretmenlere yönelik eğitimler, çalıştaylar, ulusal ve uluslararası konferanslar ile önemli adımlar atmayı hedeflemektedir.

STEM eğitimi öncelikle sınıf içinde başlayan ve okul sonrası devam eden bir öğrenme süreci olarak değerlendirildiğinde öğrencilere sorumluluk veren, onları düşündüren, onlara hatalarından ders aldıran, onları küçük yaştan itibaren bilgisayar programlaması gibi teknolojik bilgilerle donatan, dayanışmayı önemseten ve girişimci bir ruh aşılayan, bir eğitim kültürü oluşacaktır.

“Her ders bir DENEY her deney bir DENEYİM”

MÜHENDİSLİK FEN LİSESİ

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK MÜHENDİSLİK SEVİYESİNDE EĞİTİM VEREN OKULUMUZ...

İstec Kuluçka Merkezi Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

“istec’te Mucitlik, İnovatif Girişimcilik, Ulusal&Uluslararası Proje Hazırlama Teknikleri Eğitimi” ve “incubaTeam” takımı yenilikçi inovatif projeleri olan öğrencilerimizin girişimci bir mentor önderliğinde kurmuş olduğu proje bazlı bir gruptur.
istec’te Paydaşları Girişimcilik Ekosistemi Derneği ve Çukurova Üniv. Teknokent Kuluçka Merkezi vb kurumlarla işbirliği halinde inovatif Girişimcilik, Start-Up kurma ve Tübitak ve AB projeleri gibi ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimleri verilecektir.

Steam & MFL Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyal ve ekonomik kalkınmasının arttırılması ve diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi için öğrencileri soru soran, sorgulayan, problemleri tanımlayan, inovatif düşünmeye sevk eden, yaşam boyu öğrenme becerilerine haiz ve topluma karşı duyarlı bireyler olabilen, girişimci ruhlu, vb. özellikleri kazanabilmeleri için imkânlar sunması kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir. Türkiye'nin 2023 hedefleri için eğitimin niteliğini artırmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kez müfredatı değil öğretme metodunu değiştirme kararını almıştır. ABD, Finlandiya ve gelişmiş ülkelerde uygulanan STEM modeli ile öğrenciler, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği aynı anda öğrenecektir.

STEAM Odaklı Eğitim Metodu
(Sofistec ) Avantajları Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

STEM ile disiplinler arası etkileşimle öğretim pedagojisinin klasik yöntemlerden sorgulamaya dayalı öğretime yaklaşımına dönüşümü öğrencilerin bilime olan ilgisini artıracaktır.

STEM eğitiminin mevcut müfredata entegre edilerek sadece diplomalı bireylerden ziyade, özgür düşünebilen, girişimci ruha sahip, problem çözmeyi bilen ve dayanışmayı önemseyen yaratıcı bir nesil yetiştirme fırsatını yakalayabilir.

YKS Programı Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

“GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRENLERİN BAŞLANGIÇ NOKTASI” 
Müfredata ek olarak tüm sınıf öğrencilerimizi kapsayan, Üniversiteye Tam Hazırlık YKS Programı uygulanır. Bu sistemde temel amacımız, her öğrencimizin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını okul ortamında karşılamak, test tekniği ve akademik başarısını artırmak, mutlu olacağı istediği bölümü kazanmasını sağlamaktır. Okulun açılmasıyla birlikte rutin okul programı içine gömülmüş bir şekilde Üniversite hazırlık programı devam etmektedir. Hafta sonu(cumartesi günü) 5 ders saati ders ve sınav yapılarak program 5.5 gün olarak devam eder.

İstec Etkinlikleri Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

İSTEC mezunu gençler genel kültürü ile aristokrat duruşu ile hem kendilerini yurt içinde hem de ülkemizi yurt dışında layıkıyle temsil edecek bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Gezdiği bir yerin tarihini coğrafi özelliklerini ve güzelliklerini bilmesi ve çevresindekilere anlatmasıyla toplumda saygınlığını artıracak dolayısıyla özgüveni ve genel kültürü yüksek bireyler olarak rol model popüler saygın kişiler olacaktır.

Tarihi, Bilimsel ve Teknik Geziler
Doğa, Coğrafya, Sanatsal ve Kültürel Etkileşim Gezileri
istec Bilim Şenlikleri ve Piknikleri

Öğrenci Takip Prosedürü Özel Adana Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi

Mentor öğretmen, öğrencilerinin akademik başarı grafiğini aile-arkadaş-öğretmen ilişkisini ve sınıf içi tutum ve davranışlarını takip eden branş öğretmenidir. Mentorlük sistemiyle öğrencilerin akademik ve davranışsal değişimleri hızla fark edilerek aileyle iş birliği sağlanmaktadır. Yıl boyunca öğrenci rehber öğretmenimizin desteği ile birlikte mentor öğretmenimiz tarafından izlenip düzenli görüşmelere davet edilir.