İstec Dünyamız

Blog Image

istec mezunu gençler genel kültürü ile aristokrat duruşu ile hem kendilerini yurt içinde hem de bizi yurt dışında layığı ile temsil edecek bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Gezdiği bir yerin tarihini, coğrafi özelliklerini ve güzelliklerini bilmesi ve çevresindekilere anlatması toplumda saygınlığını artıracak ve bireyler özgüveni ve genel kültürü yüksek bireyler olarak rol model popüler saygın kişiler olacaktır. Bugün haritada Madrit’i Asya’da Pekin’i ABD kıtasında arayan hatta ülkemizde Bilecik’i doğuda, Harran Ovasını batıda gösterecek bir çok mezun kişi ne yazık ki vardır.

istec fiziki ve beşeri coğrafya bilgisinin doğada yön bulma ve hayatta kalma temel bilgilerinin ehemmiyetini bilmekte ve yaşanılacak bir felaket veya kötü durumda hayatta kalma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi istemektedir. Seçmeli olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri ve haritalama ilgili temel bilgi ve paket bilgisayar yazılımlarından öğrenme fırsatı sunmaktadır. Okulumuz Adana Meteoroloji kurumuyla işbirliği halinde bilgi ve deneyim paylaşımı içerisindedir.

istec hobi olarak elinde alet edevatıyla küçük jeologlar, paleontologlar, kaşifler yetiştirmekte istemektedirler. Almış oldukları jeomorfoloji-mineroloji-petrografi-tektonik-paleontoloji-stratigrafi temel bilgileriyle doğa gezilerinde karşılaştıkları coğrafi yapılanmaları, doğal taşları, cevherleri, volkanojenik ürünleri, fay kırıklarını tanıyabilecek ve kendi koleksiyonlarını oluşturabilecek ya da okulumuz koleksiyonuna yeni parçalar ekleyebileceklerdir. Okulumuz Adana Maden Tetkik Arama kurumuyla işbirliği halinde bilgi ve deneyim paylaşımı içerisindedir.

Özetle istec’li genç dünyamızı tanımak ve koruyabilmek adında “jeomorfoloji-mineroloji-petrografi-tektonik-paleontoloji-stratigrafi, CBS ve haritalama-fiziki ve beşeri coğrafya” anabilim dallarında eğitimlerle donanabileceklerdir.

“Her ders bir DENEY her deney bir DENEYİM”